Vedtægter

1.   

2.   

Foreningens navn er ”Østjydsk Hundetræning”, Horsens (ØHT).

Foreningens formål er at stimulere interessen for hundens opdragelse,

uanset afstamning.

Endvidere at give hundeejere indtryk af at de muligheder, der gives ved at arbejde med hunden.

Foreningen arbejder efter DKK´s lydighedsprogram.

3.    

For at kunne deltage i hundetræning skal man være medlem af

Trænerpersonale og bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af

Østjydsk Hundetræning.

Trænerpersonale og bestyrelsesmedlemmer betaler ½ træningsgebyr til ØHT, såfremt at man træner hund i ØHT.

Østjydsk Hundetræning.

Hunde, der er tilmeldt hvalpeklasse, skal være mellem 3 og 6 mdr.

Hunde, der er tilmeldt begynderklasse, skal være mindst 5 mdr. alle hunde skal være vaccineret mod hundesyge inden for de sidste 2 år.

4.    

Medlemskontingent forfalder 1. Januar.

Træningsgebyr forfalder 1. Januar og 1. August.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og træningsgebyr.

Tilmelding til træning og/eller medlemskab er personligt.

Hvis træningsgebyr samt kontingent ikke er betalt senest 2 uger efter forfaldsdato, udsendes rykker mod et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

5.    

Er træningsgebyr samt gebyr for rykker ikke betalt senest 1 uge efter rykkerdato, betragtes man som udmeldt af ØHT.

6.    

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, senest i februar måned.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 4 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før, generalforsamlingen afholdes

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden – med angivelse af dagsorden.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemme – flertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stemmeret har personer, der har været medlem i mindst 3 måneder, dog ikke børn under 16 år.

På generalforsamling vælges:

I ulige år:

I lige år:

Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

1 kasserer 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant

Disse valg gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer næstformand og sekretær.

Hvert år:

1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7.    

Bestyrelsens arbejde:

A. 

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil i enhver henseende.

B. 

C. 

Bestyrelsen arrangerer konkurrencer, opvisninger,  kurser, etc., når dette skønnes formålstjenligt.

Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde af tilmelding til sådanne arrangementer, om den pågældende kan tillades at deltage.

Bestyrelsen har ret til at udelukke personer eller hunde, hvis deltagelse skønnes at være til direkte skade for foreningens virke og formål eller væsentlig gene for de øvrige deltager.

D. 

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klaser, hvor de rettelig hører til.

Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen af sådanne arrange – menter i øvrigt, og sørger for invitation af dommer, indkøb af præmier, klargøring og oprydning af trænings – og konkurrenceplads m.m.

E.   

I forbindelse med et arrangement kan bestyrelsen kræve startpenge. Størrelsen af disse fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

F.   

G.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

8.    F

oreningen kan kun ophæves efter, at det er vedtaget med 2/3  flertal

af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er afholdt med mindst 4 ugers mellemrum.

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue dyrefondet.

Vedtaget på generalforsamlingen

d. 11. februar 1992

HANS JØRGEN HANSEN

Formand.

FINN JENSEN.

Næstformand.

BIRTHE JENSEN.

M. a. bestyrelsen.

JOHNNY AAGARD JENSEN

Kasserer.

FLEMMING ISKOV.

Sekretær.

ANNA MARIE NILSEN.

M. a. bestyrelsen.

BJØRN MØLLER.

M. a. bestyrelsen.

Del siden